• ภาษาไทย
  • English

เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อการบริการข้อมูลดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง