• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างซ่อมอาคารที่พักอาศัย Horizon ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :62117075120 ระหว่างวันที่ 19 - 26 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 27 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)