• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจัดเสวนากลุ่มเป้าหมาย : สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

จิสด้าจัดเสวนากลุ่มเป้าหมาย : สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน

จิสด้าจัดการเสวนากลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) : สุวรรณภูมิ ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน โดยมี นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า เป็นแกนหลัก พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ และ ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนำเสนอความสำคัญของ "สุวรรณภูมิ" สู่การสร้างคุณค่าวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากวัฒนธรรมแห่งศตวรรษที่ 21  และร่วมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างและหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมร่วมไปสู่ภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 12 C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ กรุงเทพมหานคร