• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62117034373 ระหว่างวันที่ 8 - 15 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ สำหรับรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่และข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 รวม 9 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62117034373 ระหว่างวันที่ 8 - 15 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ