• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

19 ปี จิสด้ากับความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

19 ปี จิสด้ากับความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

วันนี้เมื่อ 19 ปีที่แล้ว :

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง  "สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2543 เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชน ซึ่งมุ่งเน้นการบริการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ บริการวิชาการต่าง  ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน...

ดาวน์โหลดภาพงานสถาปนาจิสด้าครบรอบ 19ปี ได้ที่  https://drive.google.com/open?id=1_MmfYwKsiMjrNZgU6eCjCxIVtQMoBUnA

#จิสด้านำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน