• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 9 – 22 กันยายน 2562 GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่
โดยกลุ่มแปลงใหญ่เป้าหมายที่มีการลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในครั้งนี้ รวม 20 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.          แปลงใหญ่ข้าว ม.14 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2.          แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
3.          แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
4.          แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์
5.          แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
6.          แปลงใหญ่ข้าว ม.5 ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
7.          วสช.เกษตรอินทรีย์อำเภอพนมไพร ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
8.          แปลงใหญ่เส้นไหมอำเภอพนมไพร ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
9.          แปลงใหญ่ข้าว ม.3 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด200000
10.      แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11.      แปลงใหญ่ข้าว ม.4 ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
12.      แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
13.      แปลงใหญ่ข้าว ม.14 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
14.      แปลงใหญ่โคเนื้อ ม.5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
15.      แปลงใหญ่ผัก ม.5 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
16.      แปลงใหญ่ข้าว ม.8 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
17.      แปลงใหญ่อ้อย ม.7 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
18.      แปลงใหญ่โคเนื้อ ม.1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
19.      แปลงใหญ่ข้าว ม.6 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
20.      แปลงใหญ่ข้าว ม.7 ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
จากการร่วมกับชุมชนจัดทำข้อมูลกลุ่ม ด้วยนวัตกรรมภูมสารสนเทศ เพื่อการจัดการพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการฐานข้อมูลของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นที่สำคัญ ในการนำไปใช้ในการจัดการข้อมูลแปลงใหญ่ได้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่แปลงเพาะปลูกหรือแหล่งผลิตไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งการนำนวัตกรรมมาใช้งานภาคการเกษตรยังเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมกรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม