• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

         เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณะบุคลากร จาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นำโดย นางวนา คงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึง การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านภัยพิบัติ การเกษตร และ สังคม

Tags: