• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในเขต EEC

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในเขต EEC

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจชาวอินเดียเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC โดยเฉพาะด้านเขตขวัตกรรม (EECi) และเขตนวัตกรรมดิจิตัล (EECd) ซึ่งทาง สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi อย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบินและอวกาศโดยเฉพาะ อีกทั้งรองรับการเกิดขึ้นของนวัตกรรม และบูรณาการการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มั่นคง อีกaทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม การบินและอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D อีกทั้งเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต จึงได้จัดตั้งศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียม เพื่อพัฒนาศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมอวกาศด้านการผลิต เพื่อจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ของนักธุรกิจชาวอินเดีย อีกทั้งเพิ่มความสารมารถในการแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต

Tags: