• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.หรือ GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานเข้ารับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ Digital Park Thailand หรือ EECd โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า ซึ่งอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอยู่ในพื้นที่เป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล Digital Park Thailand เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมการบินและอวกาศ เน้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์สร้างธุรกิจใหม่ ๆ ที่เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบินและอวกาศไทย และเข้าชม Space Inspirium เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศเสริมสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนรุ่นใหม่ โซน GNSS Innovation Center (GINNO) การพัฒนาระบบ GNSS และสร้างแผนที่ 3D Map ความแม่นยำสูง รองรับเทคโนโลยีรถยนต์อัฉริยะไร้คนขับ เป็นหนึ่งใน GNSS Frontier Research เป็นการผลักดันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแห่งอนาคตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โซน EEC ระบบที่วิเคราะห์สามารถคาดการณ์ในการเติบโตการขยายตัวเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC เป็นการวางแผน วิเคราะห์ถึงผลกระทบ และปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาผลักดันเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการ EEC ในอนาคตต่อไป

Tags: