• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงการต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะเข้าศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Digital Park Thailand และนวัตกรรมการบินและอวกาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ซึ่งทาง สทอภ. ให้การสนับสนุนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมชั้นสูง เอื้อต่อการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการสร้าง Innovation Platform และ Smart Community เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ EECi อย่างยั่งยืน
อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอวกาศแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคตร่วมกันอีกด้วย

Tags: