• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

นวัตกรรมการบินและอวกาศ อีก 1 กลไกช่วยเศรษฐกิจไทยดีขึ้น พร้อมดันสู่แนวหน้าในระดับอาเซียน

นวัตกรรมการบินและอวกาศ อีก 1 กลไกช่วยเศรษฐกิจไทยดีขึ้น พร้อมดันสู่แนวหน้าในระดับอาเซียน

     27 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับบริษัทแอร์บัส จากประเทศฝรั่งเศส จัดเสวนา MFA CEO Forum with Airbus ในหัวข้อ Flagship of Airbus in Aerospace innovation : Growth and Opportunities in Thailand and South East Asia ณ ห้องประชุม Sapphire 202 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Thailand Space Week 2019 โดยมีนายสมประสงค์  บุญยะชัย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศของจิสด้า เป็นประธาน พร้อมด้วย Mr. Rob Postma Vice President, Head of Governmental Export, Space System Airbus และ นายกิรัณ มุ่งถิ่น กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางของโลกในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ทิศทางประเทศไทยจะต้องวางตัวและปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

    มิสเตอร์ร๊อบ โพสมา รองประธานด้านเทคโนโลยีอวกาศและการส่งออกสำหรับภาครัฐบริษัทแอร์บัส กล่าวว่า แอร์บัสแสดงจุดยืนที่ต้องการจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับประเทศไทยในระยะยาว เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับได้ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมของตน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงรับทราบทิศทางการเติบโตของนโยบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย จะทำให้การวางแผนหรือปรับแผนในเชิงรุกได้ง่ายขึ้นหากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและความพร้อมในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า
ทางด้านจิสด้า โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จิสด้าได้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานจากโครงสร้างพื้นฐานเชิงเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้ระดับสากลผ่านห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรม การบินและอวกาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานด้าน Aerospace AS9100D อีกทั้งเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดตั้งศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียมในการพัฒนาศักยภาพในอุตสาหกรรมอวกาศด้านการผลิต รวมทั้งการใช้นวัตกรรมในการจัดการน่านฟ้าและการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามข้อบังคับระดับสากล ด้วยห้องปฏิบัติการ SOAR ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบินที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการแข่งขันของประเทศที่พร้อมจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมอวกาศในระดับสากล เช่น การผลิตและทดสอบดาวเทียม การควบคุมและการจัดการดาวเทียม การใช้ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของประเทศ การให้บริการข้อมูลดาวเทียมรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อในหลากหลายด้านได้อย่างมหาศาล

    การเสวนาดังกล่าวมุ่งเน้นการหารือถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศในประเทศไทยผ่านการสนับสนุน ส่งเสริม จากนโยบายของรัฐบาลและมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของไทยและในเวทีโลก อีกทั้งส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศได้ในระยะยาว สร้างอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของไทยแข็งแกร่งขึ้นทั้งระบบ ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมอีกด้วย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์กล่าว