• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เริ่มแล้วงานมหกรรมอวกาศฯ งานใหญ่ต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

เริ่มแล้วงานมหกรรมอวกาศฯ งานใหญ่ต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

 

          เริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งยกระดับการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรม การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้รวบรวมเสาหลักทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาไว้ในงานนี้ อาทิเช่น ฟอรั่มด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ, ภาคีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย ครั้งที่ 11, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, ฟอรั่มด้านเทคโนโลยีอวกาศสำหรับเยาวชน และการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยจัดพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

          รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือบุคลากรทุกระดับ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศฯ สำหรับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันมีการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าด้วยกันเป็นกระทรวงใหม่คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเอื้อและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ของประเทศได้อย่างแน่นอน จะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้เราได้รวบรวม เสาหลักทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรระดับนานาชาติเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่าจำนวน 400 ราย นั่นบ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติ และพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ ปลัด อว. กล่าว

          ทางด้าน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า เป็นเวลากว่าทศวรรษที่ประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งการสำรวจทรัพยากรของประเทศ การติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังภัยพิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร การศึกษาวิจัย และการนำทาง เป็นต้น จนเกิดเป็นโครงการสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนเวทีที่จะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าคนในแวดวงนี้เขาทำอะไรกัน มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนบ้าง และให้ประชาชนได้รู้ว่าอวกาศสามารถสร้างประโยชน์และส่งต่อคุณค่าแก่สังคมได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแทรกอยู่ในกิจวัตรประจำวันของผู้คนมากมาย ยิ่งยุคนี้ที่เป็นยุคไร้พรมแดน ทุกอย่างจึงเชื่อมโยงถึงกันหมด ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนเหล่านี้ผ่านกระบวนการจัดการทางเทคโนโลยีอวกาศแทบทั้งสิ้น
“เราต้องการเห็นคนไทยมีความพร้อมในการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะใช้โอกาสของการจัดงานในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นและยกระดับการใช้อวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมทางด้านอวกาศ การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างอาชีพในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับอวกาศได้อย่างยั่งยืน”

         นอกจากนี้ ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ จิสด้าจะครบปีที่ 19 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้จัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด เทคโนโลยีอวกาศก้าวหน้า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย 4 แท่งหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ ประกอบด้วย แท่งที่ 1 เวทีสำหรับภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ หรือ Aerospace Industry ที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเห็นศักยภาพของหน่วยงานหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานระดับโลกที่จะเข้ามาร่วมมือและเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านอากาศยานของไทย ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่นของไทยในภูมิภาค แท่งที่ 2 เป็นเวทีสำหรับภาคีระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งรายละเอียดสูงระดับภาคเอเชีย  ซึ่งจะเป็นอีก 1 เวทีที่จะนำเสนอนวัตกรรมต้นแบบและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี GNSS ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งต่อยอดการจับคู่ทางธุรกิจและการร่วมสร้างร่วมลงทุนจากผู้ให้บริการและผู้ใช้งานกว่า 400 ราย จาก 20 กว่าบริษัทชั้นนำในระดับนานาชาติ แท่งที่ 3 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ หรือ Geo-Infotech ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และแท่งที่ 4 แท่งสุดท้าย เป็นเวทีสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ ซึ่งจิสด้าได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย โดยการจัดประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการค้นคว้าข้อมูล และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อออกมาเป็นผลงาน การนำเสนอไอเดียการทดลองเหนือแรงโน้มถ่วง และไฮไลท์เด็ดของแท่งนี้ คือการแถลงข่าวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยปี 3 ที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีศักยภาพให้มีโอกาสไปเรียนรู้และศึกษาดูงานที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ NASA ซึ่งในปีนี้เราได้สมาชิกวง BNK48 เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
การจัดงานมหกรรมอวกาศฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการรวมกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงอวกาศจากทั่วทุกมุมโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการ ไปจนถึงเยาวชนที่มีความสนใจในด้านนี้ได้มาเจอกัน นับเป็นพื้นที่ที่จะเติมเต็มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านอวกาศให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยผู้ร่วมงานจะได้พบกับการแสดงผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศที่ทันสมัย และเป็นไปตามเทรนด์ของโลก การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในระดับต่างๆ รวมทั้งการ update สถานการณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวเรา ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ฯ กล่าว
สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยงานจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการในแต่ละวันได้ที่: 06-3892-1999 หรือ 08-1651-9232 หรือทาง website ที่ http://tsw.gistda.or.th/

Tags: