• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร

          การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร ครั้งที่ 8/2563 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30-13:00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. นำโดยท่านประธาน ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายเลขานุการ (กพล.) และตัวแทนสำนัก สปภ./สผภ./สอร./สพอ./กภด.

มีวาระการประชุม ดังนี้
     1. ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

          - การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
          - ตัวชี้วัดการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนากำลังคน
          - การขอทุนสนับสนุนจากกองทุน USO
          - การปรับปรุง พ.ร.ฎ. จัดตั้ง สทอภ. ฉบับที่ 2/2562
          - ความคืบหน้าโครงการสถาปนาครบรอบ สทอภ. 20 ปี
     2. แนวทางการส่งมอบคุณค่าขององค์กร
     3. ขอความเห็นชอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาการให้บริการ
     4.การจัดงาน Thailand Space Week 2019