• ภาษาไทย
  • English

การประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน

การประชุมคณะทำงานควบคุมภายใน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุม คณะทำงานควบคุมภายในของ สทอภ. ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ