• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และทวนสอบโครงการ T-VER

จิสด้าเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และทวนสอบโครงการ T-VER

          จิสด้า นำทีมโดยนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกระบวนการติดตาม ประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER  กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  15 คน  ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ้านปูนะ และพื้นที่บ้านปางมะหัน ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562
          จิสด้า ในฐานะผู้ดำเนินโครงการร่วม ได้นำเสนอวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์จำแนกประเภทป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการวิเคราะห์ความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ โดยใช้แบบจำลองการปกคลุมเรือนยอด (FCD) แก่ผู้ทวนสอบ(ม.พะเยา)  และมีการประชุมหารือวางแผน กำหนดแปลงที่จะทำการตรวจสอบความใช้ได้ และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง T-VER  ทั้งหมด 4 แปลง ในพื้นที่บ้านปูนะ และพื้นที่บ้านปางมะหัน
          สรุปผลการตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการ T-VER จากการลงพื้นที่สำรวจ ทางจิสด้ามีข้อคิดเห็นให้ดำเนินการปรับแก้ข้อมูลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนในแปลงให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับแก้/เพิ่มเติม ข้อมูลในรายงานที่จะใช้ในการเสนอโครงการ และในการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้มีฝนตกทำให้เกิดความล่าช้า