• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

     วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ ได้ร่วมเปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรชาวไร่ ณ ห้องกรองทิพย์ โรงงานยาสูบ กรุงเทพฯ

     โดยโครงการฯดังกล่าว ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดตาม สำรวจ และตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เป้าหมายที่มีบริเวณกว้างให้เกิดการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรโรงงานยาสูบให้สามารถวางแผนการเข้าถึงและประเมินผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การวางแผน การรักษาพื้นที่ และขยายช่องทางการตลาดช่วยให้เกิดการจัดการบริหารพื้นที่เพาะปลูกยาสูบที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่ระบบการติดตามพื้นที่เพาะปลูกยาสูบรายแปลงต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน