• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน "โครงการอมพายโมเดล"

จิสด้าจับมือกรมการข้าว ร่วมถอดบทเรียน "โครงการอมพายโมเดล"

          วันที่ 6-7 ก.ค 62 จิสด้า นำโดย นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ, นายธนากร สงวนตระกูล (Academy), และ นายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าร่วมการถอดบทเรียน โครงการอมพายโมเดล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำโดย รองอธิบดีกรมการข้าว และ ผอ.ศูนย์ต่างๆ รวมถึงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ และชาวบ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อร่วมกันศึกษาและใช้เป็นต้นแบบแนวทางขยายผลการบริหารจัดการเกษตรและทรัพยากรเชิงพื้นที่บนที่สูงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงยังเป็นการประชาสัมพันธ์พระปรีชาสามารถของพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาพื้นที่ให้มีพื้นที่ทำกินที่พอเพียงและมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

          ซึ่งจากที่ประชุม กรมการข้าวขอความร่วมมือให้ทาง จิสด้า ช่วยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ดอยอมพาย ประมาณ 5,000 ไร่ โดยใช้ภาพดาวเทียมย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2546  เพื่อเสนอข้อมูลสรุปผลการวิเคราะห์ให้กับอธิบดีกรมการข้าว ในช่วงวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ได้รับทราบต่อไป

 

       สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ ดอยอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงพบว่าพื้นที่ป่าบริเวณดอยอมพาย ได้ถูกแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอย่างกว้างขวาง เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มว่าราษฎรจะทำการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินเพิ่มขึ้นอีก หากปล่อยให้สถานการณ์การบุกรุกแผ้วถางป่าดำเนินไปเช่นนี้ พื้นที่ป่าไม้ ก็จะถูกทำลายจนหมดสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดอยอมพาย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำแม่ปิงน้อย และไหลต่อไปยังลำน้ำแม่แจ่มซึ่งเป็นลำน้ำสาขาหลักของลำน้ำแม่ปิง จะส่งผลกระทบให้ลำน้ำแม่ปิงที่เป็นน้ำสายหลักของประเทศขาดแคลนน้ำต่อไปในอนาคต โดยมีนายโกวิท ปัญญาตรง (ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริ และความมั่นคง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) เป็นผู้ถวายรายงานสภาพของปัญหา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงวินิจฉัย และทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย หมู่ 9 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น

       ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชไร่ กาแฟ จัดทำคอกสาธิตการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อนำมูลสัตว์มาปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพื่อขยายพันธุ์หมูแก่เกษตรกรที่สนใจ สร้างรายได้ที่มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่บ้านสะอาด การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอผ้าชนเผ่าลั้วะ และส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร

 

       ในการนี้ กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการถอดบทเรียน โครงการพายโมเดล เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปเป็นต้นแบบ ในการนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง