• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จิสด้าบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 จิสด้า ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาสังคมเชิงพื้นที่ ให้แก่ผู้ศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          โดยสำนักประยุกต์และบริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งฝ่ายความมั่นคงทางสังคม นำทีมโดยนางมิ่งขวัญ กันธา  ได้นำเสนอการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน สังคมในการสำรวจข้อมูลรายแปลงที่ดินทำกินในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเขตพื้นที่ป่าของรัฐบ้านแม่หลุ ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น Maesuk portal และการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากของประชาชน กิจกรรมชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Gistda&CDD  การบรรยายในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้บรรยาย ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในมิติสังคมและมิติเชิงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปเชื่อมโยงในการพัฒนางานวิจัยของนิสิตต่อไป