• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Ignite star ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

Ignite star ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

          เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 อาคารเฟส 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของจิสด้า กล่าวต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน จากโครงการ Ignite star 2019 หรือ “นักนวัตกรรมฝึกหัด” ด้านวิศวกรสื่อสาร เข้าร่วมปฐมนิเทศซึ่งประกอบด้วย นายวิศว จักรกลจันทร์ และนางสาวศิรินภา  อุนินคำ (มหาวิทยาลัยบูรพา) นายประหยัด ปวงจักร์ทา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ นายพีรพงศ์ อร่ามสุนทรสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) ทั้งนี้ นางสาวปราณปิยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แนะนำเรื่องกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับทราบต่อไป