• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

เกาะเมืองอยุธยา,พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ บนถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง และมีแม่น้ำ ลำคลองจำนวนมาก แม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำน้อย รวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร โดยแม่น้ำบางสายไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดตะกอนตกทับถม บริเวณพื้นน้ำจึงเกิดเป็นเกาะหรือสันดอน กลางแม่น้ำขึ้นหลายเกาะ เช่น เกาะเรียน เกาะพระ เกาะบางปะอิน และเกาะใหญ่
ในสมัยโบราณ กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบ ลักษณะเมืองเช่นนี้ สามารถเป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี ส่วนบริเวณรอบเกาะเมืองไม่ได้เกิดจากการทับถมตกตะกอนของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เกิดจากการคดเคี้ยวของแม่น้ำ แม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน และมีแม่น้ำสายอื่นมาบรรจบรวมกันทำให้เกิดเกาะที่ใหญ่ที่สุด เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

main_12.jpg

*****

เกาะเกร็ด

ลักษณะภูมิประเทศของเกาะเกร็ด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบต่ำล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ริมน้ำเป็นที่ลุ่มมากกว่าตอนกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง ทําให้พื้นที่ทั่วทั้งเกาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม ดังจะเห็นได้ว่ามีการทําสวนไม้ผลไม้ยืนต้นอยู่ทั่วไป ผลไม้ที่นิยมปลูกได้แก่ กล้วย มะม่วง มะพร้าว ส้มโอบริเวณส่วนกลางของเกาะเกร็ดแต่เดิมเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเจ้า แต่ไม่มีการทํานามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เนื่องจากบริเวณกลางเกาะเป็นที่ดอนสูงกว่าบริเวณริมเกาะ การดึงน้ำเข้าสู่พื้นที่นาต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำอีกทั้งสภาพคูคลองภายในเกาะเกร็ดปัจจุบันตื้นเขินไม่มีการขุดลอกมาเป็นระยะเวลานาน การทํานาจึงไม่คุ้มกับการลงทุน ทําให้พื้นที่นาในอดีตกลายมาเป็นพื้นที่รกร้างเป็นผืนใหญ่ติดต่อกัน จากลักษณะของพื้นที่เกาะเกร็ดที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะบริเวณริมเกาะจึงทําให้เกิดน้ำท่วมได้ง่าย เกาะเกร็ดจึงประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม ในช่วงซึ่งเกิดเป็นประจําทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก คือ ในระหว่างเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ประกอบกับลักษณะเนื้อดินที่เป็นดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดี เมื่อเกิดการท่วมขังจึงทําให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า

ขอบคุณข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

main_10.jpg

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากชายฝั่งทะเลบริเวณท่าเรือคุระบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4 เท่าของสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ 21,100 สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เป็นพื้นที่เกาะร้อยละ 24 ที่เหลือเป็นทะเล ประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะกลางและเกาะไข่
เนื่องจากหินในเกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้เป็นหินแกรนิต ที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างช้าๆ ของหินหนืดใต้ผิวโลก เมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่แล้ว ได้รับอิทธิพลจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ทำให้หินแกรนิตมีลักษณะเว้าแหว่ง และเมื่อเกิดการผุพังสลายตัว จึงเกิดเป็นทรายขาว ส่งผลให้มีหาดทรายขาวสะอาดในบริเวณเกาะ
ลักษณะสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของหมู่เกาะสุรินทร์มีสภาพที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร นอกเหนือจากการรับอิทธิพลจากคลื่นลม สภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้อเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ำใส อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการผสมผสานของน้ำที่ได้รับสารอาหารจากมวลน้ำเบื้องล่างที่ปะทะเกาะ ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นอาหารสำหรับปลาและสัตว์อื่นๆ ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแบบ Semidiurnal คือ น้ำขึ้นและน้ำลงอย่างละ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง และความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุดอาจถึง 3 เมตร ทำให้มีกระแสน้ำเลียบฝั่งค่อนข้างแรง

เกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน้ำตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร กั้นอยู่ ในช่วงน้ำลงสามารถข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะเป็นเกาะหินที่มีต้นไม้แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก พืชพรรณที่พบเป็นพืชป่าดิบชื้น เป็นแหล่งกำเนิดของแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

09_hmuuekaaasurinthr.jpg

*****

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยเกาะ 25 เกาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกาะรอก ประกอบด้วย เกาะรอกนอก และเกาะรอกใน ซึ่งเกาะรอกในมีภูมิประเทศทั่วไปเป็นหินผาสูงชันมีโขดหินที่ถูกกัดกร่อนมาเป็นเวลานานอยู่ทางทิศเหนือ ด้านที่หันสู่ทิศตะวันตกเป็นหน้าผาทอดยาว ด้านหน้าของเกาะมีความยาวประมาณ 2.4 กิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุด สูง 208 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนเกาะรอกนอกเป็นเกาะที่มีขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน ยอดเขาที่สูงที่สุด สูง 156 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณระหว่างช่องเขาจะมีที่ราบขนาดกว้างอยู่ 2 แห่ง คือ ช่องเขาหาดทะลุ และอ่าวม่านไทร สภาพธรณีของกลุ่มเกาะรอกอยู่ในยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส มีช่วงอายุตั้งแต่ 345-230 ล้านปีมาแล้ว

 

82247655_10157571406646265_2393665040193421312_o.jpg

*****

แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต

เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล
มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม เหมาะกับการชมแสงสุดท้ายแห่งปี 2562

main_9.jpg

*****

น้ำครก จังหวัดน่าน

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  แม่น้ำน่านไหลจากเหนือลงใต้ มีแม่น้ำสาไหลจากตะวันตกมารวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอสา แม่น้ำน่านไหลผ่านแอ่งที่ราบในหุบเขาจังหวัดน่าน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบตะกอนน้ำพาเป็นระดับขั้นบันได จัดเป็นธรณีสัณฐานแบบลานตะพักลำน้ำ  บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงของแม่น้ำน่านในปัจจุบัน มีขอบเขตเห็นได้ในภาพถ่ายจากดาวเทียมมีความกว้างประมาณ 2-3 กิโลเมตร บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึงนี้เกิดจากการทำงานของแม่น้ำน่านในแนวราบโดยการกวัดแกว่งและเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำ เรียกว่า “ทางน้ำโค้งตวัด” ส่วนของแม่น้ำที่ถูกตัดขาดเนื่องจากแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน กลายเป็นหนองน้ำมีรูปร่างโค้งงอตามสภาพของน้ำเดิม จัดเป็นธรณีสัณฐาน “ทะเลสาบรูปแอก” คนท้องถิ่นในอำเภอสาเรียกธรณีสัณฐานนี้ว่า “น้ำครก”

untitled-2.jpg

 

*****

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สูง 3,776 เมตร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียว

jap_thps160109-321_crater-fuji.jpg

เกาะยาวน้อย(บน) และเกาะยาวใหญ่(ล่าง) จังหวัดพังงา

อยู่ในทะเลอันดามัน ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กๆ จำนวนมาก

main_8.jpg

*****

สามพันโบก

เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ในอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีและจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูที่น้ำแห่งขอด

 

th_thp090409_samphanbok-udon.jpg

*****

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เคยเป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เมื่อปี 2538

th_thps111109-321_chm_sport_complex.jpg

 

เขื่อนสามผา มลฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

75241115_10157419076131265_5686113057214824448_o.jpg

 

หมู่เกาะอาดัง-ราวี

หมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูลด้านทิศตะวันตกสุด กลางทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร มียอดเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 703 เมตร บริเวณโดยรอบเกาะเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมีชายหาดที่สวยงาม ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต ยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิด เป็นเทือกเขา และถํ้า ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ภาพจากดาวเทียมไทยโชตแสดงให้เห็นถึงบริเวณโดยรอบของเกาะ เป็นหาดทรายสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นในเรื่องของตะกอนหินทรายแป้งสีขาวที่เกิดการผุพังของหินแล้วถูกพัดพามาสะสมตัวบริเวณรอบๆเกาะ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

main_6.jpg

*****

เขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
ล้อมรอบด้วยรูปแบบเชิงเรขาคณิต ของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและชุมชน

main_4.jpg

*****

ภูหอ จังหวัดเลย (Phu Ho) 

ภูหอ เป็นตัวอย่างธรณีสัณฐานแบบภูเขายอดราบ รองรับด้วยหินทรายและหินดินดานของหินชุดโคราชที่วางตัวในแนวระนาบ ส่วนยอดของเขารองรับด้วยชั้นหินทรายหมวดภูพานซึ่งเป็นชั้นหนาและคงทนต่อการกัดกร่อนคงสภาพเป็นยอดเขาจากการสำรวจทางธรณีวิทยาประกอบกับภาพถ่ายจากดาวเทียม “ภูหอ” เป็นภูเขาที่เกิดจากหินชั้นต่างๆ ที่ตกตะกอน และการสะสมตัวเองของโคลนตม เป็นระยะเวลายาวนาถึง 180 ล้านปีชั้นหินของภูหอ จึงแบ่งออกเป็นชั้นหินทราย 3 ชั้น และส่วนใต้ชั้นหินทรายลงไป จะเป็นชั้นหินปูน ลักษณะเดียวกับ ภูกระดึง และภูหลวงซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ "ภูเขาไฟฟูจิยามา" ที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเรียกันว่า "ฟูจิเมืองเลย"ภูหอ ภูหลวง ภูกระดึง เคยเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาทางธรณีวิทยา ก่อนการเกิดเป็น “ภู” ที่นี่เคยเป็นที่ราบสูงที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกชนกัน อีกทั้งที่ราบสูงนี้ยังโดนน้ำกัดเซาะตามรอยแตกของเปลือกโลกจึงถูกกัดกร่อนจนแยกออกกลายเป็น 3 ภู ในข้างต้น

2main.jpg

*****

ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูเขาหินปูน
ซึ่งมีความสูงมาก  ซึ่ง สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก
ดอยหลวงเชียงดาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขามีลักษณะหยักแหลม (รูปกรวย)
มีผาชันและกิ่วเขาอยู่ทั่วไป ภายในมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ชื่อถ้ำเชียงดาว

th_thms140109-321_doi_chaing_dao-chm.jpg

*****

เกาะหมาก(ซ้าย) และเกาะกระดาด (ขวา) จังหวัดตราด เป็นเกาะขนาดเล็ก นอกชายฝั่งอ่าวเมืองตราด

บริเวณรอบเกาะมีแนวปะการังโอบล้อมอยู่ เกาะกระดาด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

ความใสของน้ำทะเลทำให้สามารถเห็นปะการังใต้น้ำได้เป็นอย่างดี

main_3.jpg

*****

หมู่เกาะตะรุเตา :จังหวัดสตูล ในทะเลฝั่งอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves)

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ

ได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี

แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี นอกจากจะมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของธรรมชาติแล้ว

ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่กันกันนักโทษ

main_2.jpg

 

*****

เหมืองแม่เมาะ : เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

main_1.jpg

*****

เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำทะลุจะอยู่ด้านหัวเกาะทิศเหนือของเกาะเป็นหน้าผาสูงชันสีแดง มีช่องทะลุขนาดใหญ่สามารถมองเห็นอีกฝากได้ชัดเจน

ซึ่งถ้ำทะลุนี้เป็นที่มาของชื่อ " เกาะทะลุ " ซึ่งเกิดจาก หินปูนกัดเซาะโดยคลื่นและน้ำทะเล

main_0.jpg

*****

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา

และ จังหวัด นครศรีธรรมราช

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบสงขลาได้รับน้ำจากเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาสันกาลาคีรีจากอำเภอสะเดา

ทั้งหมดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ลุ่มน้ำในแถบนี้เรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

น้ำในทะเลสาบมี 3 น้ำด้วยกัน คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามฤดูกาล

โดยขึ้นอยู่กับกระแสน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบ

61473498_10156972316061265_5644700806453133312_o.jpg

*****

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีความสูงชันบริเวณริมฝั่งทะเล สลับกับที่ราบริมฝั่งทะเล ที่มีลักษณะเป็นหาดเลน

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทำให้ที่นี่มีสังคมพืชหลากหลาย ทั้งสังคมพืชที่เกิดในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณทุ่งสามร้อยยอด และป่าชายเลน

อีกทั้งอุทยานฯ เขาสามร้อยยอดแห่งนี้ ได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนแห่งโถงถ้ำของทะเลอ่าวไทย

เนื่องจากที่นี่มีถ้าน่าเที่ยวอยู่มากมายได้แก่ถํ้าพระยานคร ถ้ำไทร และถ้ำแก้ว เป็นต้น

th_thms220410-321_karst-sam_roi_yot-pck.jpg

*****

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย

เพราะมีความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่เหมือนกันกับกุ้ยหลินที่ประเทศจีน
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้

ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า

ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยเขื่อนเชี่ยวหลานเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9

พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

th_thms060310-321fs_rachaprapha-surat_thani.jpg

*****

ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เป็นดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนกกาที่สวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีป่าโกงกางปกคลุมอย่างหนาแน่น

th_thms060310-321fs_ban_don-suratthani-s1.jpg

*****

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่ปลูกสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นทุกชนิด

สามารถผลิตน้ำมันได้สูงถึงประมาณ 520 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าถั่วเหลืองถึงเกือบ 10 เท่า

นอกจากนี้ต้นทุนในการผลิตน้ำมันต่อกิโลกรัมยังถูกกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ เริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่

การปลูกและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2544 การปลูกปาล์มน้ำมันได้กระจายไปหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง และอื่นๆ

บริเวณแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน อ.ไชยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

i_006.jpg

*****

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งปลูกสัปปะรดพันธุ์ศรีราชา พันธุ์ดีของประเทศ

สับปะรดเป็นพืชที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากจะนิยมบริโภคสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด
สับปะรดศรีราชา เป็นสับปะรดที่มีลักษณะพิเศษคือ เนื้อสีเหลือง ฉ่ำรสหวานจัด ลูกกลมแป้น ปลายจุกแหลม ให้ผลผลิต ตลอดทั้งปี มีสารอาหารที่มีประโยชน์จำนวนมากและมีคุณค่าทางยาสูง

ซึ่งสับปะรดศรีราชานั้นได้มีการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2558

main.jpg

*****

บางกะเจ้า คือพื้นที่สีเขียวที่เป็นบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด

ประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คือ ต.ทรงคนอง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกะเจ้า และ ต.บางกอบัว

ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพจนทำให้เกิดแนวคิดที่จะให้พื้นที่บางกะเจ้าเป็นพื้นที่ “ปอด” เพื่อฟอกอากาศให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง

i_008.jpg

*****

เกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต แถมยังมีเกาะเล็ก เกาะใหญ่ มากกว่า 52 เกาะ
สภาพโดยรวมบน เกาะช้าง นั้น มีพื้นที่กลางเกาะเป็นภูเขา และป่าดิบชื้น มีที่ราบอยู่ตามขอบเกาะก่อนถึงชายหาดของอ่าวต่าง ๆ

ที่ราบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนผลไม้อื่น ๆ

เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ ฯลฯ ตลอดจนเปิดเป็น ที่พักเกาะช้าง ของนักท่องเที่ยว

แต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของ เกาะช้าง เป็นภูเขาสูง มีหินผาสลับซับซ้อน มีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบเขา ยอดเขาที่สูงที่สุด

ได้แก่ ยอดเขาสลักเพชร สูงถึง 744 เมตร
รองลงมา ได้แก่ เขาจอมปราสาท และเขาหอม ซึ่งภูเขาเหล่านี้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำและลำธารต่าง ๆ

ที่ทำให้เกิดน้ำตกหลายแห่งบน เกาะช้าง นี้นั่นเอง

i_004_0.jpg

*****

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสนามบินดอนเมืองที่แออัด ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้สนามบินแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางด้านคมนาคมของทวีปเอเชีย พร้อมความทันสมัย สวยงาม และมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีฐานะเป็นสนามบินหลักของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และกลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว

i_001.jpg