• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

หมู่เกาะอาดัง-ราวี

หมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูลด้านทิศตะวันตกสุด กลางทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร มียอดเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 703 เมตร บริเวณโดยรอบเกาะเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา วัฒนธรรม และมีชายหาดที่สวยงาม ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต ยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิด เป็นเทือกเขา และถํ้า ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิตโดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ภาพจากดาวเทียมไทยโชตแสดงให้เห็นถึงบริเวณโดยรอบของเกาะ เป็นหาดทรายสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นในเรื่องของตะกอนหินทรายแป้งสีขาวที่เกิดการผุพังของหินแล้วถูกพัดพามาสะสมตัวบริเวณรอบๆเกาะ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

main_6.jpg

*****

เขาขลุง ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
ล้อมรอบด้วยรูปแบบเชิงเรขาคณิต ของโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและชุมชน

main_4.jpg

*****

ภูหอ จังหวัดเลย (Phu Ho) 

ภูหอ เป็นตัวอย่างธรณีสัณฐานแบบภูเขายอดราบ รองรับด้วยหินทรายและหินดินดานของหินชุดโคราชที่วางตัวในแนวระนาบ ส่วนยอดของเขารองรับด้วยชั้นหินทรายหมวดภูพานซึ่งเป็นชั้นหนาและคงทนต่อการกัดกร่อนคงสภาพเป็นยอดเขาจากการสำรวจทางธรณีวิทยาประกอบกับภาพถ่ายจากดาวเทียม “ภูหอ” เป็นภูเขาที่เกิดจากหินชั้นต่างๆ ที่ตกตะกอน และการสะสมตัวเองของโคลนตม เป็นระยะเวลายาวนาถึง 180 ล้านปีชั้นหินของภูหอ จึงแบ่งออกเป็นชั้นหินทราย 3 ชั้น และส่วนใต้ชั้นหินทรายลงไป จะเป็นชั้นหินปูน ลักษณะเดียวกับ ภูกระดึง และภูหลวงซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับ "ภูเขาไฟฟูจิยามา" ที่ประเทศญี่ปุ่น จึงเรียกันว่า "ฟูจิเมืองเลย"ภูหอ ภูหลวง ภูกระดึง เคยเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาทางธรณีวิทยา ก่อนการเกิดเป็น “ภู” ที่นี่เคยเป็นที่ราบสูงที่เกิดจากแผ่นเปลือกโลกชนกัน อีกทั้งที่ราบสูงนี้ยังโดนน้ำกัดเซาะตามรอยแตกของเปลือกโลกจึงถูกกัดกร่อนจนแยกออกกลายเป็น 3 ภู ในข้างต้น

2main.jpg

*****

ดอยหลวงเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูเขาหินปูน
ซึ่งมีความสูงมาก  ซึ่ง สูงเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์และดอยผ้าห่มปก
ดอยหลวงเชียงดาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขามีลักษณะหยักแหลม (รูปกรวย)
มีผาชันและกิ่วเขาอยู่ทั่วไป ภายในมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ชื่อถ้ำเชียงดาว

th_thms140109-321_doi_chaing_dao-chm.jpg

*****

เกาะหมาก(ซ้าย) และเกาะกระดาด (ขวา) จังหวัดตราด เป็นเกาะขนาดเล็ก นอกชายฝั่งอ่าวเมืองตราด

บริเวณรอบเกาะมีแนวปะการังโอบล้อมอยู่ เกาะกระดาด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ

ความใสของน้ำทะเลทำให้สามารถเห็นปะการังใต้น้ำได้เป็นอย่างดี

main_3.jpg

*****

หมู่เกาะตะรุเตา :จังหวัดสตูล ในทะเลฝั่งอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves)

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ

ได้แก่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี

แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี นอกจากจะมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของธรรมชาติแล้ว

ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่กันกันนักโทษ

main_2.jpg

 

*****

เหมืองแม่เมาะ : เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

main_1.jpg

*****

เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถ้ำทะลุจะอยู่ด้านหัวเกาะทิศเหนือของเกาะเป็นหน้าผาสูงชันสีแดง มีช่องทะลุขนาดใหญ่สามารถมองเห็นอีกฝากได้ชัดเจน

ซึ่งถ้ำทะลุนี้เป็นที่มาของชื่อ " เกาะทะลุ " ซึ่งเกิดจาก หินปูนกัดเซาะโดยคลื่นและน้ำทะเล

main_0.jpg

*****

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา

และ จังหวัด นครศรีธรรมราช

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร

ทะเลสาบสงขลาได้รับน้ำจากเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขาสันกาลาคีรีจากอำเภอสะเดา

ทั้งหมดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ลุ่มน้ำในแถบนี้เรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

น้ำในทะเลสาบมี 3 น้ำด้วยกัน คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ ทำให้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงเสมอตามฤดูกาล

โดยขึ้นอยู่กับกระแสน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบ

61473498_10156972316061265_5644700806453133312_o.jpg

*****

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน มีความสูงชันบริเวณริมฝั่งทะเล สลับกับที่ราบริมฝั่งทะเล ที่มีลักษณะเป็นหาดเลน

อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทำให้ที่นี่มีสังคมพืชหลากหลาย ทั้งสังคมพืชที่เกิดในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณทุ่งสามร้อยยอด และป่าชายเลน

อีกทั้งอุทยานฯ เขาสามร้อยยอดแห่งนี้ ได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนแห่งโถงถ้ำของทะเลอ่าวไทย

เนื่องจากที่นี่มีถ้าน่าเที่ยวอยู่มากมายได้แก่ถํ้าพระยานคร ถ้ำไทร และถ้ำแก้ว เป็นต้น

th_thms220410-321_karst-sam_roi_yot-pck.jpg

*****

เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับฉายาว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย

เพราะมีความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่เหมือนกันกับกุ้ยหลินที่ประเทศจีน
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้

ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า

ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยเขื่อนเชี่ยวหลานเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9

พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร”

th_thms060310-321fs_rachaprapha-surat_thani.jpg

*****

ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เป็นดินดอนสามเหลี่ยมรูปตีนนกกาที่สวยงาม และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
มีป่าโกงกางปกคลุมอย่างหนาแน่น

th_thms060310-321fs_ban_don-suratthani-s1.jpg

*****

ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่ปลูกสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นทุกชนิด

สามารถผลิตน้ำมันได้สูงถึงประมาณ 520 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าถั่วเหลืองถึงเกือบ 10 เท่า

นอกจากนี้ต้นทุนในการผลิตน้ำมันต่อกิโลกรัมยังถูกกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่น
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ เริ่มเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2511 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดกระบี่

การปลูกและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2544 การปลูกปาล์มน้ำมันได้กระจายไปหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้

บริเวณพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด คือจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล ตรัง และอื่นๆ

บริเวณแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน อ.ไชยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

i_006.jpg

*****

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แหล่งปลูกสัปปะรดพันธุ์ศรีราชา พันธุ์ดีของประเทศ

สับปะรดเป็นพืชที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากจะนิยมบริโภคสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด
สับปะรดศรีราชา เป็นสับปะรดที่มีลักษณะพิเศษคือ เนื้อสีเหลือง ฉ่ำรสหวานจัด ลูกกลมแป้น ปลายจุกแหลม ให้ผลผลิต ตลอดทั้งปี มีสารอาหารที่มีประโยชน์จำนวนมากและมีคุณค่าทางยาสูง

ซึ่งสับปะรดศรีราชานั้นได้มีการขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2558

main.jpg

*****

บางกะเจ้า คือพื้นที่สีเขียวที่เป็นบริเวณโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯมากที่สุด

ประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบล ของ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ คือ ต.ทรงคนอง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกะเจ้า และ ต.บางกอบัว

ที่นี่มีความหลากหลายทางชีวภาพจนทำให้เกิดแนวคิดที่จะให้พื้นที่บางกะเจ้าเป็นพื้นที่ “ปอด” เพื่อฟอกอากาศให้กับพื้นที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง

i_008.jpg

*****

เกาะช้าง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต แถมยังมีเกาะเล็ก เกาะใหญ่ มากกว่า 52 เกาะ
สภาพโดยรวมบน เกาะช้าง นั้น มีพื้นที่กลางเกาะเป็นภูเขา และป่าดิบชื้น มีที่ราบอยู่ตามขอบเกาะก่อนถึงชายหาดของอ่าวต่าง ๆ

ที่ราบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสวนมะพร้าว สวนยางพารา และสวนผลไม้อื่น ๆ

เช่น เงาะ ทุเรียน ส้มโอ ฯลฯ ตลอดจนเปิดเป็น ที่พักเกาะช้าง ของนักท่องเที่ยว

แต่ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ของ เกาะช้าง เป็นภูเขาสูง มีหินผาสลับซับซ้อน มีสภาพสมบูรณ์ เป็นป่าดงดิบเขา ยอดเขาที่สูงที่สุด

ได้แก่ ยอดเขาสลักเพชร สูงถึง 744 เมตร
รองลงมา ได้แก่ เขาจอมปราสาท และเขาหอม ซึ่งภูเขาเหล่านี้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำและลำธารต่าง ๆ

ที่ทำให้เกิดน้ำตกหลายแห่งบน เกาะช้าง นี้นั่นเอง

i_004_0.jpg

*****

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนสนามบินดอนเมืองที่แออัด ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้สนามบินแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางด้านคมนาคมของทวีปเอเชีย พร้อมความทันสมัย สวยงาม และมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ในปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีฐานะเป็นสนามบินหลักของประเทศไทย เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และกลายเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารมากที่สุดในโลกอย่างรวดเร็ว

i_001.jpg