• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าโชว์ “นวัตกรรมแผนที่ยุค 4.0” เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืน

จิสด้าโชว์ “นวัตกรรมแผนที่ยุค 4.0” เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืน

          12 มิถุนายน 2562 จิสด้า ร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการสร้างการรับรู้ "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562" ณ สโมสรกองทัพบก โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ภายใต้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำโดยใช้กลไกต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงานด้านน้ำ โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เป็นหน่วยงานกลางในการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลผลกระทบล่วงหน้า และกำหนดเป็นมาตรการแนวทางที่ป้องกันก่อนที่จะได้รับผลกระทบ สำหรับจิสด้า ได้นำเสนอ “นวัตกรรมแผนที่ยุค 4.0 สู่การพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำขนาดเล็กจากข้อมูลดาวเทียมทั้งในระบบคลื่นแสง และระบบคลื่นไมโครเวฟ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคการผลิตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการบริการ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐบาล เพื่อให้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่างๆ ทั้งการวางแผน การคาดการณ์ และการใช้น้ำในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในยามเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำให้กับประเทศไทยของเรา