• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม SKP

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม SKP

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 60 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า อีกทั้งเข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) บนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของประเทศ ประกอบกับมีความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน โดยเป้าหมายตามแผนการลงทุนที่วางไว้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่และจังหวัด มาจัดการเชิงพื้นที่และการวางแผนเมืองยุคใหม่เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน