• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า และ พช. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี "สำรวจและติดตาม การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือน"

จิสด้า และ พช. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี "สำรวจและติดตาม การบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือน"

          เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 จิสด้า และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (พช.ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ/ผู้นำอช./ผู้นำชุมชน) ลงพื้นที่ "อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี" สำรวจและติดตามกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2561 เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำแบบบูรณาการของจังหวัดปัตตานี ชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอหนองจิก 5 ตำบล 5 ครัวเรือน และ อำเภอยะหริ่ง 4 ตำบล 10 ครัวเรือน โดยร่วมดำเนินงานติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ ปี 2559-2560 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง ที่ได้จัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อสตรีหมู่บ้านเขียนโครงการพัฒนาอาชีพ และได้รับเงินทุนจากกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีมาบริหารกลุ่มตัดเย็บฯ "จนปัจจุบัน ครัวเรือนในกลุ่มฯ ไม่ตกเกณฑ์รายได้แล้ว" นับว่าเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ที่พัฒนาอาชีพจากการได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนที่สนับสนุนแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ