• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ กรมการข้าว

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ กรมการข้าว

          เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ  จิสด้าเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่และถ่ายทอดในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร โดยมีนายภานุ เนื่องจำนงค์ นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ นายจิรวิทย์ วงษ์จันทร์อุมา นักภูมิสารสนเทศและนางสาวศิริลักษณ์ เจริญโภคทรัพย์ นักภูมิสารสนเทศ จากสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของจิสด้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงาน  สำหรับบูธนิทรรศการของจิสด้าได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก การจัดนิทรรศการดังกล่าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562