• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างพัฒนาชุดทดลองและส่งงานวิจัยไปอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สามารถรับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62067061151 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)