• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาประเทศติมอร์เลสเต และคณะ เข้าเยี่ยมชม skp

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาประเทศติมอร์เลสเต และคณะ เข้าเยี่ยมชม skp

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ Mr. Joao Zacarias Freitas Soares รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศติมอร์เลสเตและคณะ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “กาแลคซี่” GALAXI – GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation หรือ ห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งตั้งอยู่ ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของจิสด้า อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการบริการที่เกิดจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลด้านอวกาศ การผลิตและพัฒนานวัตกรรมด้าน โครงสร้างดาวเทียม อากาศยาน รวมทั้งอากาศยานไร้คนขับ และศึกษาดูงานโดยมุ่งเน้นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่ทาง สทอภ.ได้ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อ ให้เกิดเป็นวิทยาการภูมิสารสนเทศเชิงประยุกต์ที่พร้อมใช้งานในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการนําองค์ความรู้ ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เพื่อสร้าง เครือข่ายกับบุคลากรในหน่วยงานชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ อันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศของภูมิภาคในอนาคต