• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Science Mission using CubeSats" ภายใต้องค์การ APSCO ศึกษาดูงาน SKP

Science Mission using CubeSats" ภายใต้องค์การ APSCO ศึกษาดูงาน SKP

          เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562   คณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Training Course and Brainstorming Forum on "Science Mission using CubeSats" ภายใต้องค์การ APSCO  จำนวน 20 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยคณะผู้เยี่ยมชมดูงาน ได้เข้าดูงานในส่วนของ ห้องปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต เพื่อศึกษาถึงกระบวนการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมไทยโชต และ ห้องปฏิบัติการรับสัญญาณดาวเทียม กระบวนการทำงานในส่วนของการรับสัญญาณดาวเทียมไปจนถึงการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อภาพต่อไป