• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 จิสด้าร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจ/ศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ่ เพื่อนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ มาสร้างความตระหนัก รับรู้ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่ข้อมูลทะเบียนสมาชิก แปลงเพาะปลูก ข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก ผลผลิต ข้อมูลปัจจัยการผลิต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าจากข้าว ซึ่งจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมมาพัฒนาด้านการเกษตรและท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล
กลุ่มวิสาหกิจ/ศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย
1. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนยานาง-เมืองทอง ตำบลเมืองเตา  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านตะโงน-ยางเจริญตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวอินทรีย์บ้านดงเค็ง  ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
4. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงน้ำกินตำบลปะหลาน  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
5. วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ดอนยานาง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
6. วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป (คณิสรฟาร์มแมงอินเตอร์) หมู่ 7  ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
การลงพื้นที่ร่วมส่งเสริมในครั้งนี้ฯ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในพื้นที่ภาคอีสาน ได้นำเจ้าหน้าที่มาช่วยส่งเสริมและนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มาบินถ่ายภาพเพื่อจัดทำแผนที่ฐาน และ มีแผนนำองค์ความรู้ ผลงานศึกษาและวิจัย มาประยุกต์ใช้ในโครงการการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างรายได้ ความอยู่ดี กินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจ/ศูนย์ข้าวชุมชน/กลุ่มนาแปลงใหญ่/ชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน