• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือ ทบ. อบรมภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรอง

จิสด้าจับมือ ทบ. อบรมภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรอง

เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ “จิสด้า” ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในงานข่าวกรองป้องกันประเทศ ซึ่งดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบกกับจิสด้า

หลักสูตรดังกล่าวมีบุคลากรกองทัพบกเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 32 นาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การเตรียมสนามรบด้านการข่าว การสร้างฐานข้อมูลด้านการรบ การวิเคราะห์ภูมิประเทศและการมองเห็น การจำลองสถานการณ์การรบแบบ 3 มิติ และการนำเสนอแผนที่เพื่อเพื่อการตัดสินใจในการรบ เพื่อให้กำลังพลสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลกับภารกิจแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ