• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

      นายชัยยันต์  เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม  สทอภ.  ให้เกียรติต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2  กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดกิจกรรมวิทย์สัญจร เข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ และอวกาศ  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน

สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ