• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าร่วมจัดภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

จิสด้าร่วมจัดภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รศ. เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หรือ The 2nd Thailand Geography Olympiad 2019 (2nd TGeO 2019) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

รศ. เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 นี้ มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ และโรงเรียนศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนของชาติตระหนักถึงความสำคัญของภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ นอกจากนี้มูลนิธิยังเล็งเห็นว่าการที่นักเรียน และอาจารย์ได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่มีค่าต่อการสานต่อเครือข่ายการทำงานร่วมกันทางด้านภูมิศาสตร์ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ของจิสด้า กล่าวว่า จิสด้าพร้อมให้การสนับสนุนการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ ตามภารกิจเตรียมคนสู่ความเป็นเลิศเพื่อชีวิตในทศวรรษที่ 21 Part of your life for Living in 21st Century ผ่านเทคโนโลยีโดรนและการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Virtual reality หรือ VR

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ทัดเทียมนานาประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของมูลนิธิ สอวน. โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ ทั่วประเทศ จำนวน 102 คน

กิจกรรมประกอบด้วยการสอบข้อเขียนภูมิศาสตร์กายภาพ สอบภาคสนาม สอบ Multimedia Test และชมนิทรรศการและสาธิตเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจิสด้า ได้นำเทคโนโลยีโดรน และ Virtual reality หรือ VR เรื่องกำจัดวัตถุอวกาศ เข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย