• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เศรษฐกิจดิจิตอล อัจฉริยะ: การบูรณาการข้อมูล IoT, Machine Learning

เศรษฐกิจดิจิตอล อัจฉริยะ: การบูรณาการข้อมูล IoT, Machine Learning

          GISTDA   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท SAP (Thailand) Ltd. ร่วมจัดงานเสวนาเศรษฐกิจดิจิตอล อัจฉริยะ: การบูรณาการข้อมูล IoT, Machine Learning และ GIS ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องสุรศักดิ์ 2 ชั้น 11 ณ โรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ โดยมีการตอบรับจากผู้สนใจจากภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 90 ท่าน จาก 45 หน่วยงาน ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ ได้กล่าวถึง เทคโนโลยี Machine Learning อุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่มีในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษาและมุมมอง จากหน่วยงานรับเชิญ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  มาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน

          ทั้งนี้ คณะผู้จัดหวังว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ทุกท่านได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถนำไปร่วมบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ในภารกิจหรืองานของท่านได้ในอนาคต