• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้ ทอ. เพื่องานพัฒนาและป้องกันประเทศ

จิสด้าจัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้ ทอ. เพื่องานพัฒนาและป้องกันประเทศ

จิสด้าร่วมมือกองทัพอากาศ จัดฝึกอบรมรีโมทเซนซิงให้นายทหารกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภารกิจป้องกันและพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลสำหรับกองทัพอากาศ ให้กับนายทหารกองทัพอากาศจำนวน 10 นาย

เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ขั้นตอนและกระบวนการการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพื่อการวางแผนจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้งานการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศกับภารกิจป้องกันประเทศ และพัฒนาประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบครบวงจรตั้งแต่การรับสัญญาณ การจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผลการแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลด้วยสายตาและคอมพิวเตอร์การตรวจสอบผลการจำแนกข้อมูล รวมถึงเทคนิคและวิธีการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตลอดจนการจัดทำแผนที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม