• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จิสด้า กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่  11 - 13 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จิสด้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ มีการติดตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาป่าไม้ ด้านพัฒนาการเกษตร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และด้านจัดทำระบบข้อมูล Gistda ในฐานะคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะทำงานติดตามและรวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านจัดทำระบบข้อมูล ได้ให้คำแนะนำการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดทำฐานข้อมูลแปลงตัวชี้วัดต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในรูปข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยสามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาในด้านต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ กปร. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรายงานผลตัวชี้วัดและจัดการเชิงพื้นที่ รวมทั้ง ใช้เพื่อการติดตาม วางแผน และประเมินผล การดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์

Tags: