• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับ นิติโต๊ะกลมเสวนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อวกาศ:เขตแดนแห่งโอกาสของมวลมนุษยชาติ"

GISTDA ร่วมกับ นิติโต๊ะกลมเสวนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อวกาศ:เขตแดนแห่งโอกาสของมวลมนุษยชาติ"

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ นิติโต๊ะกลมเสวนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ "อวกาศ : เขตแดนแห่งโอกาสของมวลมนุษยชาติ" เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ร่วมเสวนาพูดคุย ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์อวกาศและการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง ทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ เกิดเเรงบันดาลใจและนำไปสู่การต่อยอดผลงานวิจัย สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆและ คิดค้นผลงานวิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต