• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

จิสด้าจัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ”

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนา “การพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 44 หน่วยงาน จำนวน 130 ท่าน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศต่อไป