• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตาม เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ไปสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ผ่านระบบ GMIS หรือระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พัฒนาขึ้น ในรูปแบบ Web และ Mobile Application เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และรายงานผลโครงการ ในลักษณะของการจัดการเชิงพื้นที่ (Area Based) โดย จิสด้า ได้ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินโครงการ 

          ในฤดูกาลเพาะปลูก 2561/62 กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” จำนวน 11 กลุ่ม สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ฯ ที่ผ่านเกณฑ์ได้จำนวน 995.328 ตัน โดยเมล็ดพันธุ์ฯ ที่พระราชทานในปี 2562 จำนวน 818.760 ตัน แบ่งเป็น
1. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 207.720 ตัน มีเกษตรกรได้รับพระราชทาน จำนวน 1,928 ราย
2. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 611.040 ตัน มีเกษตรกรได้รับพระราชทาน จำนวน 2,867 ราย

          การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตาม เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ไปสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่เกษตรกรและชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน 4 ราย แบ่งเป็น 2 ราย ในพื้นที่ บ้านรันเดงเบงและบ้านอันโนง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และ 2 ราย ในพื้นที่ บ้านหนองกุ้ง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง และบ้านยางโลน ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้จัดข้อมูลในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเพาะปลูก ปัจจัยในการผลิด รายได้ ผลผลิต และข้อมูลทางการภาพ เพื่อใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล การสร้างคุณค่าและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน รวมทั้งการพัฒนา Application ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป