จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 5 คัน รับซองวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 เสนอราคาวันที่ 25 มีนาคม 2562 เลขที่โครงการ 62037237015

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่: 
14/03/2562