• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ดันเยาวชนไทยสู่นักวางแผนเมืองยุคใหม่ โชว์ความรู้ความสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัดระดับเยาวชนครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี

GISTDA ดันเยาวชนไทยสู่นักวางแผนเมืองยุคใหม่ โชว์ความรู้ความสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัดระดับเยาวชนครั้งที่ 3 ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี

   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา ผนึกกำลังกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ " โครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ ๓ " ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี

   เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออก นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรอบชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี และได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอศรีราชา ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เข้าร่วมการตัดสินและมอบรางวัลให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน

 

   โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 ทีมได้เข้าร่วมการอบรม ณ ค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner) ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมือง และพัฒนาทักษะด้านนักคิด ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) และนักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนำความรู้ที่ได้ตลอดการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน การสร้างและวางแผนเมืองยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการวางแผนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่ EEC

 

   นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า “การดำเนินการดังกล่าวทาง สทอภ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเป็นอย่างดี ที่สำคัญการดำเนินโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนในภาคตะวันออก และเป็นเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนแบบองค์รวมและวางแผนเมืองยุคใหม่ ให้กับเยาวชนในจังหวัดภาคตะวันออก”

 

การแข่งขันในครั้งนี้ทีมผู้เข้าแข่งขันต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศที่ได้รับโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดได้แก่

- รางวัลชนะเลิศสูงสุด โครงการนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 3

"ทีม Home Jr."  โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

 

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

"ทีม alpha Ursa Major"  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
น.ส.ณัฐพร ทองไพจิตร
นายถิรวัตร์ บุญสร้าง

 

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดชลบุรี

"ทีม SHARK SLASHER"  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายปรมินทร์ ทวีรส
นายสรรพวัต ทองใบ

 

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดระยอง

"ทีม Home Jr."  โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางสาวชลณัฏฐ์ วงศ์จิรปภัทร
นางสาวทักษอร อุ่นอำไพจิตร

 

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี

"ทีม พระจันทร์ยิ้ม 6"  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
นางสาวจีรวรรณ เสนาสนะ
นางสาวพัชนิดา จำหน่ายผล

 

- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดตราด

"ทีม TO-BE-NUMBER-ONE"  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นางสาวตะวัน งามวิไล
นายธนภันทร ยี่หวา

 

- รางวัลชนะเลิศ "จัดนิทรรศการ"

"บทบาทโรงเรียนต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน"
จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

 

ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาสในการดูงานเขตยุทธศาสตร์พิเศษโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ผ่านสถานที่จริง อีกทั้งจะช่วยให้เกิดประโยชน์และเป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป