• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อธิการบดี มอ. นำคณะหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมภารกิจจิสด้า

อธิการบดี มอ. นำคณะหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมภารกิจจิสด้า

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า นำผู้บริหารจิสด้าให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ มอ. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ และคณาจารย์ มอ. ในการประชุมหารือ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน

ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการจิสด้า ทำหน้าที่บรรยายถึงบทบาท ภารกิจ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของจิสด้า เชื่อมโยงภารกิจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาคให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ รวมถึงการจัดการศึกษาแนวใหม่ในการสร้างบุคลากรพร้อมใช้ด้าน Space and GI ก่อนนำคณะเข้าเยี่ยมชม ห้องแล็บ Galaxi และ SOAR ซี่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน Aerospace and Geoinformatic จากนั้นเยี่ยมชม Space Inspirium ความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ GINNO ความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ เข้าชมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้าน Space and GI ที่สถานีรับและควบคุมดาวเทียมไทยโชต