ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประเภทของประกาศ: 
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
พฤหัสบดี, 7 มีนาคม 2019 ถึงวันที่ อังคาร, 12 มีนาคม 2019
ประกาศร่างวันที่: 
พฤหัสบดี, 7 มีนาคม 2019