• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการ การเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

GISTDA และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการ การเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

   ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัด “อบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1” ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้

   การฝึกอบรมในครั้งนี้ GISTDA มอบหมายให้นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ ที่รับผิดชอบ โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการข้าวและเกษตรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ โดยนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ GISTDA และจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกันพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ ผ่าน Web Application : http://agrogis4.101.roiet.go.th มาอบรมให้เครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน ใน 20 อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำไปใช้ในการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรของกลุ่ม แปลงเพาะปลูก รวมทั้งการใช้งาน Mobile Application : AgrogisRoi-et เพื่อการรายงานข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมระหว่างการเพาะปลูก และข้อมูลผลผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจน การเสวนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จจากการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการและการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับ QR Code มาติดบนผลิตภัณฑ์ข้าว ที่กลุ่มผลิตออกมาจำหน่าย ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศมาใช้จัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีเกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จาก 20 อำเภอ กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนจำนวน 67 กลุ่ม รวม 300 คน เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

   ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ เกษตรกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเครือข่ายแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและเกษตรอินทรีย์โดยชุมชน ของจังหวัดร้อยเอ็ดไปจัดการด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้การฝึกอบรมแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายนาแปลงใหญ่ ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีการจัดการผ่านนวัตกรรมนี้และนำ QR Code ไปติดไว้บนผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต แปลงเพาะปลูก และตรวจสอบมาตรฐานการเพาะปลูก มาจัดแสดงและจำหน่าย รวม 9 กลุ่ม โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมและให้นโยบายที่ส่งเสริมกลุ่มที่มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ และกลุ่มต่างๆที่มาอบรมในวันนี้ให้สามารถจัดการข้อมูลผ่านนวัตกรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการจัดการโดยชุมชนให้สามารถจัดการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างยั่งยืน