• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ต้อนรับนายกฯ ร่วมพิธีเปิดหน้าดิน ก่อสร้าง “EECi” เมืองนวัตกรรมใหม่

จิสด้า ต้อนรับนายกฯ ร่วมพิธีเปิดหน้าดิน ก่อสร้าง “EECi” เมืองนวัตกรรมใหม่

   วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นำโดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าดินเขตพื้นที่นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ร่วมเปิดหน้าดินก่อสร้าง “EECi เมืองนวัตกรรมใหม่”  อีกทั้งลงหลัก-สร้างฐาน ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยองและตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์

 

   จิสด้า เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอวกาศ ได้มีส่วนเข้าร่วมการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวขนาด 72 ไร่ โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นเขตพัฒนาด้านการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั้งนี้ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โครงการภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก นอกจากนี้แล้วยังมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)จะเริ่มก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

 

   ด้วยศักยภาพของพื้นที่ EECi จิสด้า พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนและการใช้นวัตกรรมขึ้นในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การดำเนินงานโครงการ Space Innopolis  ซึ่งจะประกอบด้วย นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพดานบินสูง (HAP UAV) , นวัตกรรมระบบนำทางด้วยดาวเทียมความแม่นยำสูง (GNSS) และ NQI Aerospace อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองการใช้นวัตกรรมต้นแบบด้าน GNSS เช่น ด้านเกษตรอัจฉริยะ การก่อสร้างและสำรวจ การทำแผนที่ 3 มิติ เป็นต้น ในรูปแบบของสนามทดลอง รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทดสอบและสาธิตในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายดึงดูดนักลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจต่อไป