• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula”

จิสด้า จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula”

 

GISTDA ร่วมกับ 5 จังหวัด ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ ศรีจังหวัดสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาทั้ง 5 จังหวัด อย่างเป็นระบบ และเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น นำนวัตกรรม เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเดิม ไปสู่การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง ประขาชนมีรายได้ที่มั่งคั่ง และอยู่ดี กินดี มีสุขอย่างยั่งยืน
3. เพื่อส่งเสริมการใช้งานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการข้าว การวางแผนการเพาะปลูก การคาดคะเนผลผลิต รวมทั้งใช้เป็นระบบวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขปัญหา ติดตาม และรายงานผลผลิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลใช้ในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของข้าวหอมมะลิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีองค์ความรู้ และความเข้าใจ สามารถนำนวัตกรรม ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวไปใชประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โครงการ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง  ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

การอบรมฯ มุงเน้น การใช้งานนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน (G-Rice Thungkula) พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด ที่ GISTDA พัฒนาขึ้น ทั้ง Web และ Mobile App เพื่อให้เกิดทักษะและประโยชน์ สำหรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าว 2562/63 ที่จะมาถึง ซึ่งจะช่วยให้ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ในการจัดการฐานข้อมูล จัดการแปลงเพาะปลูก ติดตามและรายงานผลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก และผลผลิตด้วยตนเองให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ จิสด้า (GISTDA) ได้พัฒนา แอพพิเคชั่นผ่านโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดตาม รายงานผลข้อมูลการเพาะปลูก กิจกรรมการเพาะปลูก และผลผลิต รายแปลง เกษตรกรสามารถรายงานได้จากแปลงเพาะปลูกของตน รวมทั้ง ระบบตรวจสอบ ติดตามกระบวนการผลิตข้าว สินค้าเกษตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย QR Code ที่จะนำมาติดบนผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้นวัตกรรมนี้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแปลงเพาะปลูกและแหล่งผลิต ทำให้ทราบ ขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแปลงเพาะปลูก และมาตรฐานการเพาะปลูกและการผลิตที่ได้รับ จาก QR Code ที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ได้บริโภคข้าวที่มี คุณภาพและช่วยเพิ่มมูลค่าของข้าวหอมมะลิให้มีราคาสูงขึ้น สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้กับเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่น จากการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาลทั้ง ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่ต้องการเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร และเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างมั่นคง ประชาชน เกษตรกรมีรายได้ที่มั่งคั่ง และอยู่ดี กินดี มีสุขอย่างยั่งยืน
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ทั้ง 5 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
- วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม