• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการใช้งานห้วงอากาศแบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62027266685 ระหว่างวันที่ 21 - 28 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)