• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าจับมือ ทบ. ฝึกอบรมทำแผนที่ด้วยโดรนแบบครบวงจร

จิสด้าจับมือ ทบ. ฝึกอบรมทำแผนที่ด้วยโดรนแบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวต้อนรับวิทยากร และบุคลากรกองทัพบก ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแผนที่ด้วยโดรน (Drone Mapping Workshop) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบกกับจิสด้า
หลักสูตรดังกล่าวมีบุคลากรกองทัพบกเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 22 นาย เนื้อหาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการสนาม (บินถ่ายภาพด้วยโดรนบริเวณสนามกรมยุทธโยธาทหารบก)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายภาพ การรังวัด สำรวจ เพื่อนำมาทำการปรับแก้ และผลิตแผนที่ให้ตรงกับมาตรฐานนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรจากกองทัพบกในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของกองทัพบกได้ต่อไป