ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารพัฒนาและควบคุมระบบดาวเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 53,324,000.- บาท รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017477118 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประเภทของประกาศ: 
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
พุธ, 30 มกราคม 2019 ถึงวันที่ จันทร์, 4 กุมภาพันธ์ 2019
ประกาศร่างวันที่: 
พุธ, 30 มกราคม 2019