• ภาษาไทย
  • English

ประกวดราคาซื้ออะไหล่จานสายอากาศสำหรับระบบรับสัญญาณดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017052968 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 8.30 น. - 16.30)