• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า จัดฝึกอบรมการสำรวจเพื่อทำแผนที่มาตรฐานด้วยยูเอวี

จิสด้า จัดฝึกอบรมการสำรวจเพื่อทำแผนที่มาตรฐานด้วยยูเอวี

เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ที่อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การสำรวจเพื่อทำแผนที่มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้กับผู้สนใจเข้าฝึกอบรมจำนวน 36 ท่าน
มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับ การประยุกต์ใช้ในงานด้านการแผนที่ หลักการรังวัดจากภาพถ่ายทางอากาศ
การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ การวางแผนการบิน การบินถ่ายภาพ และการทำแผนที่ เพื่อนำมาทำการปรับแก้ และผลิตแผนที่ให้ตรงกับมาตรฐาน
นำมาใช้ในการอ้างอิง พิสูจน์สิทธิ์ทางกฎหมาย ลดข้อพิพาทได้ ส่งผลให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมครั้งนี้นอกจากภาคทฤษฎีแล้ว ยังมีภาคปฏิบัติการสนามในการบินภ่ายภาพด้วย UAV บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีกด้วย