ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางในบริเวณปลอดภัยสนามบิน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017254856 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ม.ค. 2562

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ: 
2562
ประเภทของประกาศ: 
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
อังคาร, 22 มกราคม 2019 ถึงวันที่ ศุกร์, 25 มกราคม 2019
ประกาศร่างวันที่: 
จันทร์, 21 มกราคม 2019